> Verkoopvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden
 
Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Win Repairs zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden ( hierna : Voorwaarden ) van toepassing. Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van De Win Repairs worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door De Win Repairs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Win Repairs zijn vrijblijvend. De Win Repairs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Win Repairs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Win Repairs dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden voor aflevering. Op verzoek van de klant of van De Win Repairs kan de betaling ook bij aflevering geschieden.

3.3 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site De Win Repairs is vermeld en dit door De Win Repairs aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens  Artikel 11.

Artikel 4. Product

4.1 De door De Win Repairs geleverde fietsen zijn volledig afgemonteerd en derhalve gereed voor gebruik.

Artikel 5. Levering

5.1 De Win Repairs hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt De Win Repairs de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat accoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken.

5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van De Win Repairs vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

5.4 Het product kan ook door de koper zelf worden afgehaald. Verzendkosten zijn dan niet van toepassing.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan De Win Repairs verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Win Repairs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Win Repairs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat , nadat de fiets is besteld, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan.

7.4 De Win Repairs is niet aansprakelijk voor door de klant zelf foutief bestelde framematen. De op de site aangegeven berekeningen ter bepaling van de framemaat zijn zuiver indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Win Repairs, dan wel tussen De Win Repairs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Win Repairs, is De Win Repairs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Win Repairs.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Win Repairs in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat  De Win Repairs service gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Win Repairs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Disclaimer

10.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. De Win Repairs is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan De Win Repairs schriftelijk opgave doet van een adres, is De Win Repairs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Win Repairs schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

11.2 Wanneer De Win Repairs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Win Repairs deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Win Repairs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Win Repairs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.